search Działamy dla księgowych od 1907

Najbliższe spotkanie KCBR odbędzie się 03 października 2023 roku o godzinie 10:00.

Plan spotkania:

10:00 Sukcesja firmy oraz majątku prywatnego czyli unieśmiertelnienie prowadzonej działalności gospodarczej oraz płynne przekazanie majątku prywatnego  - za życia oraz na wypadek śmierci - temat poprowadzi Wojciech Łagiewka, prawnik sukcesyjny, właściciel ADS Finanse.

12:00 O cenach w biurze rachunkowym ... - temat poprowadzi Sławomir Murawski, Prezes Zarządu MURIX Kancelaria Rachunkowo Prawna.

 

***

Dnia 19 grudnia 2012 roku został powołany do życia Klub Członkowski Biur Rachunkowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Toruniu.
Klub powołano dla stworzenia warunków realizacji celów Stowarzyszenia określonych w art. 5 statutu, a w szczególności dla zapewnienia więzi organizacyjnej między członkami Stowarzyszenia oraz integracji ze środowiskiem Biur Rachunkowych - w trosce o umożliwienie im pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz doskonalenia kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa, profesjonalnymi standardami, dobrą praktyką i zasadami etycznymi oraz przy poszanowaniu interesu publicznego.

Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:

  1. organizowanie zebrań dyskusyjnych,
  2. wymiana doświadczeń między członkami,
  1. stwarzanie możliwości udziału członków Klubu w różnych przedsięwzięciach służących doskonaleniu kwalifikacji, jak bezpłatne odczyty, konferencje, konsultacje itp.
  1. prowadzenie działań służących współpracy i utrzymaniu więzi między członkami Klubu, a także jednaniu członków i pozyskiwaniu sympatyków Stowarzyszenia,
  1. inspirowanie współpracy ze szkołami kształcącymi młodzież w zawodach związanych z rachunkowością,
  1. krzewienie poczucia godności zawodowej, wywodzącej się z profesjonalizmu oraz stosowania zasad dobrej praktyki i etyki zawodowej.

CZŁONKOWIE KLUBU

Klub zrzesza osoby, które łącznie:

  • są członkami zwyczajnymi lub członkami zwyczajnymi – dyplomowanymi księgowymi Stowarzyszenia, ujętymi w ewidencji Oddziału Okręgowego w Toruniu, zamieszkujący lub pracujący na terenie działania Klubu,
  • prowadzą Biuro Rachunkowe,
  • zadeklarowali przynależność do Klubu Członkowskiego Biur Rachunkowych.

Aby zostać członkiem Klubu należy skontaktować się z Biurem Oddziału  w celu dokonania formalności.

Zarząd KCBR:

PREZES: ANNA MIĄSKOWSKA

WICEPREZES:  ANNA DUNAJSKA

WICEPREZES: MIROSŁAW KOŹLIKOWSKI

SKARBNIK: KATARZYNA FLORCZAK

SEKRETARZ: MAJA PLEWA

ADRES MAILOWY DO KONTAKTU Z ZARZĄDEK KCBR:  kcbr@torun.skwp.pl

ul. Podmurna 10/12
87-100 Toruń

tel. 56 62 10 404
kom. 517 905 553

biuro@torun.skwp.pl
dyrektor@torun.skwp.pl

PEKAO SA 97 1240 1936 1111 0010 3033 8309