Kolejne spotkanie Klubu Członkowskiego Biur Rachunkowych O/O w Toruniu, odbędzie się 6 września o godzinie 10:00W spotkaniu wezmą udział Wiceprezesi Zarządu: Janusz Pietrzykowski i Dariusz Zygmuntowski, a tematem spotkania będzie: "Omówienie zmian w podatku dochodowym, które weszły z dniem 01.07.2022r. i zapoznanie z projektem zmian od 01.01.2023 r."

Serdecznie zapraszamy.

 

***

Dnia 19 grudnia 2012 roku został powołany do życia Klub Członkowski Biur Rachunkowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Toruniu.
Klub powołano dla stworzenia warunków realizacji celów Stowarzyszenia określonych w art. 5 statutu, a w szczególności dla zapewnienia więzi organizacyjnej między członkami Stowarzyszenia oraz integracji ze środowiskiem Biur Rachunkowych - w trosce o umożliwienie im pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz doskonalenia kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa, profesjonalnymi standardami, dobrą praktyką i zasadami etycznymi oraz przy poszanowaniu interesu publicznego.

Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:

  1. organizowanie zebrań dyskusyjnych,
  2. wymiana doświadczeń między członkami,
  1. stwarzanie możliwości udziału członków Klubu w różnych przedsięwzięciach służących doskonaleniu kwalifikacji, jak bezpłatne odczyty, konferencje, konsultacje itp.
  1. prowadzenie działań służących współpracy i utrzymaniu więzi między członkami Klubu, a także jednaniu członków i pozyskiwaniu sympatyków Stowarzyszenia,
  1. inspirowanie współpracy ze szkołami kształcącymi młodzież w zawodach związanych z rachunkowością,
  1. krzewienie poczucia godności zawodowej, wywodzącej się z profesjonalizmu oraz stosowania zasad dobrej praktyki i etyki zawodowej.

CZŁONKOWIE KLUBU

Klub zrzesza osoby, które łącznie:

  • są członkami zwyczajnymi lub członkami zwyczajnymi – dyplomowanymi księgowymi Stowarzyszenia, ujętymi w ewidencji Oddziału Okręgowego w Toruniu, zamieszkujący lub pracujący na terenie działania Klubu,
  • prowadzą Biuro Rachunkowe,
  • zadeklarowali przynależność do Klubu Członkowskiego Biur Rachunkowych.

Aby zostać członkiem Klubu należy skontaktować się z Biurem Oddziału  w celu dokonania formalności.

 

ul. Podmurna 10/12
87-100 Toruń

tel. 56 62 10 404
kom. 517 905 553
fax 56 62 10 801

biuro@torun.skwp.pl
dyrektor@torun.skwp.pl
skwp.zarzad@gmail.com

PEKAO SA 97 1240 1936 1111 0010 3033 8309