search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Zgodnie ze statutem Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski, mający nieposzlakowaną opinię i kwalifikacje w zakresie rachunkowości i finansów.

Członek zwyczajny uprawniony jest do :

  • udziału w zgromadzeniach i zebraniach Stowarzyszenia,
  • czynnego i biernego prawa wyborczego,
  • korzystania ze świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia,
  • noszenia odznaki organizacyjnej.

Członek wspierający zobowiązany jest do:

  • stosowania się do postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
  • podnoszenia poziomu zawodowego i dbałości o właściwy poziom etyczny,
  • udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz dbania o jego rozwój,
  • regularnego opłacania składek członkowskich.

O przyjęciu na członka zwyczajnego Stowarzyszenia decyduje Zarząd Okręgowy Stowarzyszenia, po złożeniu deklaracji wraz z załączonymi 2 zdjęciami.
Przyjęty członek zwyczajny otrzymuje legitymację członkowską.

Ponadto naszym członkom udzielamy bezpłatnych konsultacji, są oni również informowani o nowych szkoleniach - seminariach oraz mają możliwość korzystania z biblioteki Stowarzyszenia i z bezpłatnego pośrednictwa pracy.

Opłaty:

1.Wpisowe:  W momencie złożenia deklaracji członkowskiej należy uiścić opłatę wpisową w wysokości 20,00 zł.

2. Składki członkowskie wynoszą:

dla członków wspierających (jednostek gospodarczych) - nie mniej niż 100,00 zł rocznie,

dla członków zwyczajnych (osób fizycznych) - 48,00 zł rocznie,

dla członków zwyczajnych będących członkami Klubu Członkowskiego Młodych Księgowych - 24,00 zł rocznie.

Opłaty należy wpłacać na poniższe konto bankowe lub bezpośrednio w kasie Oddziału.

Konto: PEKAO S.A. II O/Toruń   97 1240 1936 1111 0010 3033 8309

ul. Podmurna 10/12
87-100 Toruń

tel. 56 62 10 404
kom. 517 905 553

biuro@torun.skwp.pl
dyrektor@torun.skwp.pl

PEKAO SA 97 1240 1936 1111 0010 3033 8309