search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miasto:
Toruń
Miejsce:
ul. Podmurna 10/12
87-100 Toruń
Termin rozpoczęcia:
28.05.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
kurs
Tryb:
dzienny
Opłata:
440,- zł od osoby
418,- zł Cena dla członków
Zapisz się

UCZESTNICY SZKOLENIA:

Szkolenie dedykowane jest pracownikom pionu kadrowo-płacowego, zarówno pracujących w firmach, w biurach rachunkowych czy prowadzącym działalność gospodarczą.

PROWADZĄCY:

Łukasz Pietruk -

Radca Prawny, wspólnik Kancelarii Radców Prawnych, wieloletni Inspektor Ochrony Danych (wcześniej ABI), specjalista w zakresie prawa pracy, dokumentacji pracowniczej. Absolwent studiów podyplomowych “Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce”. W codziennej pracy świadczy usługi doradcze oraz prowadzi szkolenia dla instytucji prywatnych i publicznych. Jest autorem dwóch książek o tematyce prawnej i publikacji naukowych z kilku dziedzin prawa.

W ramach praktyki zawodowej prowadzi sprawy z zakresu prawa pracy reprezentując zarówno pracowników jak i pracodawców.

Wykładowca ceniony za bezpośrednie podejście i przejrzyste przekazanie wiedzy prawnej, poparte dużą praktyką stosowania prawa. Na bieżąco odpowiada na pytania, a uczestnicy chwalą bardzo merytoryczny, ale swobodny sposób prowadzenia szkolenia, mimo często hermetycznej prawnej tematyki.

Prowadzi szkolenia i zajęcia z zakresu prawa pracy od 2006 r., jest wykładowcą na kursach dla pracowników kadr i księgowych.

FORMUŁA i MIEJSCE SZKOLENIA:

Szkolenie w trybie stacjonarnym.

Miejsce szkolenia:  siedziba Oddziału Okręgowego w Toruniu przy ulicy Podmurna 10-12.

W sytuacji wyjątkowej Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć z trybu stacjonarnego na tryb z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość (szkolenie on-line)

ORGANIZACJA:

Termin szkolenia: 28 MAJA 2024 r. 

Czas szkolenia: 7 godzin lekcyjnych.

 Harmonogram:

 • 09:00-10:50 część I
 • 10:50-11:10 przerwa
 • 11:10-12:55 część II
 • 12:55-13:15 przerwa
 • 13:15-15:00 część III

Opłata: 440,00 zł od osoby.

UWAGA: Członkom Stowarzyszenia przysługuje rabat w wysokości 5% na szkolenie pod warunkiem, że mają oni uregulowane składki członkowskie, w tym za 2024 rok.

Zapisu dokonujemy przez stronę internetową www.torun.skwp.pl

UWAGA: Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH:

 • zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy do wyczerpania miejsc nie dłużej niż do dnia 23 maja 2024 r.
 • wpłaty w pełnej wysokości należy dokonać do dnia 23 maja 2024 r.

Jeżeli na dzień 23 maja 2024 r. należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja drogą mailową).

UWAGA: Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia 23 maja 2024 r.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Opłatę za szkolenie prosimy uiścić przelewem na konto:

NOWY RACHUNEK BANKOWY

PKO BP nr 98 1020 5011 0000 9502 0420 0523

WARUNKI ZALICZENIA SZKOLENIA:

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 23 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zagadnienia wstępne – kogo dotyczą regulacje, jakie działania są ujęte w przepisach
 2. Przepisy prawa regulujące omawiane zagadnienia
 3. Kim jest sygnalista – zakres merytoryczny pojęcia
 4. Kto może zostać sygnalistą?
 5. Gwarancja poufności, gwarancja anonimowości
 6. Czerpanie z doświadczeń innych regulacji prawnych w zakresie wdrażania poufności i anonimowości
 7. Ile osób może znać dane sygnalisty? Problematyka praktyczna związana z poufnością i anonimowością
 8. Praktyczne niebezpieczeństwa związane z ujęciem danych na elektronicznych nośnikach oraz w przypadku przekazywania danych z uwzględnieniem dostępu do internetu
 9. Inne ważne praktyczne zagadnienia związane z obowiązkami względem sygnalistów.
 10. Obowiązki pracodawców związane z procedurą wdrożenia przepisów
 11. Informacje kierowane do pracowników oraz osób wykonujących pracę na podstawie innych stosunków prawnych
 12. Dokumentacja związana z systemem zgłaszania nieprawidłowości
 13. Kanały przyjmowania zgłoszeń w zakresie nieprawidłowości
 14. Wyznaczenie bezstronnej osoby
 15. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
 16. Podejmowanie z zachowaniem należytej staranności działań następczych
 17. Podejmowanie działań następczych w odniesieniu do zgłoszeń anonimowych
 18. Wyznaczenie „rozsądnego” terminu na przekazanie informacji zwrotnych
 19. Zapewnienie zrozumiałych i łatwo dostępnych informacji
 20. Jakie elementy poza dokumentacją powinien zapewnić pracodawca?
 21. Obowiązki z zakresu RODO w kontekście omawianej tematyki
 22. Zakaz działań odwetowych, jak należy rozumieć pojęcie odwetu?
 23. Kary i środki karne
 24. Pytania i dyskusja

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Podmurna 10-12
87-100 Toruń

tel. 56 62 10 404
kom. 517 905 553

biuro@torun.skwp.pl
dyrektor@torun.skwp.pl

PKO BP 98 1020 5011 0000 9502 0420 0523