search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miasto:
Toruń
Miejsce:
ul. Podmurna 10/12
87-100 Toruń
Termin rozpoczęcia:
22.05.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
kurs
Tryb:
dzienny
Opłata:
440,- zł od osoby
Zapisz się

ROZLICZANIE PRODUKCJI

PROWADZĄCY: Katarzyna Kowalczyk -  biegły rewident, dyplomowany księgowy. Prezes firmy audytorskiej, specjalizuje się w badaniach sprawozdań finansowych firm z branży produkcyjnej, handlowej i usługowej. Wiceprezes ds. szkoleń  - Członek Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Toruniu. Członek Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów Oddział w Toruniu. Wieloletni wykładowca w toruńskim Oddziale Okręgowym SKwP z zakresu rachunkowości oraz w Centrum Szkoleń Samorządów Iwona Malinowska z siedzibą w Bydgoszczy z zakresu rachunkowości budżetowej

FORMUŁA i MIEJSCE SZKOLENIA:

Szkolenie prowadzone będzie w trybie stacjonarnym.

W sytuacji wyjątkowej Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość. Decyzję w sprawie zmiany formy realizacji zajęć podejmuje Dyrektor Placówki w uzgodnieniu z osobą prowadzącą.

ORGANIZACJA:

Termin szkolenia: 22 MAJA 2024 r. 

Czas szkolenia:      7 godzin wykładowych (lekcyjnych).

Szkolenie w godzinach: 9:00-15:00

Harmonogram:

 • 09:00-10:50 część I
 • 10:50-11:10 przerwa
 • 11:10-12:55 część II
 • 12:55-13:15 przerwa
 • 13:15-15:00 część III

Opłata: 440,00 zł od osoby.

UWAGA: Członkom Stowarzyszenia przysługuje rabat w wysokości 5 % na szkolenie pod warunkiem, że mają oni uregulowane składki członkowskie, w tym za 2024 rok.

ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH:

 • zgłoszenie na szkolenie przyjmujemy do dnia 17 maja 2024r.
 • wpłaty w pełnej wysokości należy dokonać do dnia 17 maja 2024 r.

Jeżeli na dzień 17 maja 2024 r. należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja drogą mailową).

UWAGA: Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia 17 maja 2024 r. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

NOWY RACHUNEK BANKOWY!!!

Opłatę za szkolenie prosimy uiścić przelewem na konto:

PKO BP nr 98 1020 5011 0000 9502 0420 0523

WARUNKI ZALICZENIA SZKOLENIA:

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 23 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

PROGRAM SZKOLENIA:  

 1. Ogólne zasady wyceny produktów, półproduktów i produkcji w toku wg ustawy o rachunkowości i Krajowego Standardu Rachunkowości nr 13.
 1. Koszty bezpośrednie, koszty pośrednie zmienne i stałe produkcji.
 2. Rozliczanie i przypisanie kosztów pośrednich produkcji do produktów. Rozliczanie kosztów wydziałów pomocniczych.
 3. Zdolności produkcyjne i wpływ ich wykorzystania na wycenę produktów.
 4. Ustalanie kosztu wytworzenia produktów przy uwzględnieniu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych. Kalkulacja kosztu i jej rodzaje.
 5. Rachunek kosztów rzeczywistych, normalnych i standardowych.
 6. Uproszczenia przy ustalaniu kosztu wytworzenia zapasu produktów.
 7. Wycena produktów, półproduktów i produkcji w toku w ciągu roku i na dzień bilansowy.
 8. Prezentacja i ujawnianie w sprawozdaniu finansowym informacji o kosztach wytworzenia produktów, półproduktów, produkcji w toku  i kosztach niewykorzystanych zdolności produkcyjnych.

 

 

 

 

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Podmurna 10-12
87-100 Toruń

tel. 56 62 10 404
kom. 517 905 553

biuro@torun.skwp.pl
dyrektor@torun.skwp.pl

PKO BP 98 1020 5011 0000 9502 0420 0523