search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miasto:
Toruń
Miejsce:
ul. Podmurna 10/12
87-100 Toruń
Termin rozpoczęcia:
27.05.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
kurs
Tryb:
dzienny
Opłata:
440,- zł od osoby
418,- zł Cena dla członków
Zapisz się

PROWADZĄCY:

DARIUSZ ZYGMUNTOWSKI, doradca podatkowy

Prowadzi praktykę we własnej kancelarii podatkowej oraz w spółce doradztwa podatkowego. Wieloletni wykładowca przepisów prawa podatkowego w SKwP. Doświadczenie nabywał również jako pracownik organów podatkowych i ekspert w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych w ówczesnej Krajowej Informacji Podatkowej.

BARTOSZ KORCALA, doradca podatkowy

Pracuje w renomowanej spółce doradztwa podatkowego pośród zespołu doświadczonych doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów. Jego codzienne praktyka skupia się w szczególności na współpracy z księgowymi, zarówno dużych jak i mniejszych przedsiębiorstw. Główny obszar jego specjalizacji w zakresie prawa podatkowego stanowią zagadnienia z dziedziny podatków dochodowych. Od początku swojej ścieżki kariery doświadczenie zdobywał w prywatnej kancelarii podatkowej, pracując również przez pewien czas na stanowisku księgowego.

FORMUŁA SZKOLENIA:

Szkolenie w trybie stacjonarnym.

Miejsce szkolenia:  siedziba Oddziału Okręgowego w Toruniu przy ulicy Podmurna 10-12.

W sytuacji wyjątkowej Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć z trybu stacjonarnego na tryb z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość (szkolenie on-line)

Termin szkolenia: 27 maja 2024 r. 

Czas szkolenia: 7 godzin lekcyjnych.

Harmonogram:

 • 09:00-10:50 część I
 • 10:50-11:10 przerwa
 • 11:10-12:55 część II
 • 12:55-13:15 przerwa
 • 13:15-15:00 część III

Opłata: 440,00 zł od osoby.

UWAGA: Członkom Stowarzyszenia przysługuje rabat w wysokości 5% na szkolenie pod warunkiem, że mają oni uregulowane składki członkowskie, w tym za 2024 rok.

Zapisu dokonujemy przez stronę internetową www.torun.skwp.pl

UWAGA: Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH:

 • zgłoszenie na szkolenie przyjmujemy do dnia 23 maja 2024 r.
 • wpłaty w pełnej wysokości należy dokonać do dnia 23 maja 2024 r.

Jeżeli na dzień 23 maja 2024 r. należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja drogą mailową).

UWAGA: Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia 23 maja 2024 r.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

NOWY RACHUNEK BANKOWY!

Opłatę za szkolenie prosimy uiścić przelewem na konto:

 PKO BP nr 98 1020 5011 0000 9502 0420 0523

WARUNKI ZALICZENIA SZKOLENIA:

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 23 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

PROGRAM SZKOLENIA:

KOSZTY PODATKOWE

 1. Moment poniesienia kosztów podatkowych – nie zawsze oczywiste, pomimo braku zmiany w literalnym brzmieniu przepisów:
  1. Koszty pośrednie a moment poniesienia kosztu. Nie zawsze ujęcie bilansowe jest tożsame z ujęciem podatkowym – praktyczne przykłady.
  2. Korekta kosztów podatkowych – brak definicji oczywistej omyłki może powodować różne interpretacje tej samej sytuacji.
  3. Korekta amortyzacji w wyniku otrzymanej dotacji – co w sytuacji gdy wpływ dotacji jest w innym momencie niż otrzymanie umowy dotacyjnej.
  4. Regulacje dotyczące wydatków ponoszonych z dotacji – nowe regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2024 r.
  5. Inne wybrane przykłady dotyczące ujęcia kosztów i ich korekty.
 2. Zasadność zaliczania wybranych wydatków do kosztów podatkowych:
  1. Analiza najnowszych orzeczeń sądowych i interpretacji organów podatkowych w kontekście związku wydatku z przychodem – czyli co może być kosztem podatkowym.
 3. Wyłączenia z kosztów podatkowych, w tym min.:
  • Zapłata odszkodowań i kar umownych – czy zawsze w kosztach podatkowych?
  • Wydatki sfinansowane odszkodowaniem.
  • Koszty pracownicze i inne koszty płacowe:
   • - wybrane benefity dla pracowników,
   • - wybrane świadczenia dla członków rad nadzorczych,
   • - wybrane świadczenia dla udziałowców spółek,
   • - wybrane świadczenia dla członków zarządu
  • Ostatnie orzecznictwo dotyczące kosztów związanych z samochodami osobowymi.
  • Koszty amortyzacji – orzeczenia dotyczące remontów, ulepszeń i podniesienia wartości początkowej środka trwałego.
  • Spłata odsetek od pożyczek – nie zawsze w kosztach podatkowych, w tym:
   • - wyłączenie z kosztów podatkowych odsetek od pożyczek przeznaczonych na transakcje kapitałowe – dodatkowe obostrzenie.
  • Koszty reprezentacji – ciągły dylemat klasyfikacji.
  • Inne wybrane przykłady opracowane na podstawie najnowszego orzecznictwa sądowo-administracyjnego.

4.Podatek u źródła płacony za podatnika zagranicznego a koszty podatkowe:

  1.  Wybrane przykłady świadczeń podlegających (lub nie) obowiązkowi potrącania podatku u źródła – analiza niespójnego orzecznictwa organów podatkowych.
  2. Czy ubruttowione świadczenie może stanowić koszt podatkowy?

5. Zaliczanie do kosztów podatkowych „ułamka kapitału zapasowego”  - czy pamiętasz o tej możliwości?

  1. Sposób zaliczania w koszty podatkowe „ułamka kapitału zapasowego” – praktyczne wyliczenie.
  2. Limity, obostrzenia i wyłączenia dotyczące przedmiotowego kosztu.
  3. Orzeczenia organów i sądów – praktyczne przykłady.

 KOSZTY PODATKOWE W KONTEKŚCIE PODATKU MINIMALNEGO

 1. Nowe obowiązki obowiązujące od 2024 r.
 2. Wyliczenie podatku minimalnego – praktyczne przykłady
 3. Katalog wyłączeń podmiotowych – czyli nie każda jednostka ma obowiązek dotyczący podatku minimalnego

KOSZTY PODATKOWE W KONTEKŚCIE WYBRANYCH ULG PODATKOWYCH

 1. Ulga badawczo - rozwojowa
  1. Podstawowe zasady korzystania z ulgi B+R.
  2. Jakie wydatki przynoszą korzyść podatkową - różne podejście organów podatkowych i sądów administracyjnych.
  3. Dokumentowanie wydatków – ustawowa reguła skorzystania z ulgi.
  4. Rodzaje działalności klasyfikujące się do potencjalnego skorzystania z preferencji – lista przykładów oparta na bieżącym orzecznictwie.
  5. Inne wybrane zagadnienia – omówienie najnowszego orzecznictwa.
 2. Ulga na ekspansję:
  1. Wydatki na zwiększenie sprzedaży – koszty podatkowe plus dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania.
  2. Jakie wydatki kwalifikują się do objęcia ulgą – pierwsze rozstrzygnięcia organów podatkowych.
  3. Problemy praktyczne dotyczące ulgi na ekspansję.

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Podmurna 10-12
87-100 Toruń

tel. 56 62 10 404
kom. 517 905 553

biuro@torun.skwp.pl
dyrektor@torun.skwp.pl

PKO BP 98 1020 5011 0000 9502 0420 0523