search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miasto:
Toruń
Miejsce:
ul. Podmurna 10/12
87-100 Toruń
Termin rozpoczęcia:
03.02.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:30
Typ:
kurs
Tryb:
weekendowy
Opłata:
2080,- zł od osoby
Raty:
1040,- zł płatne przed rozpoczęciem kursu, w terminie wyznaczony przez organizatora,
1040,- zł płatne w trakcie kursu,

CEL KSZTAŁCENIA:

Celem kształcenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestników do pracy na stanowisku kadrowo-płacowym. Przygotowanie ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu kadr i płac, w tym z obsługi programu Płatnik oraz programu Kadry i Płace enova365.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

  1. aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
  2. naukę własną słuchacza,
  3. studiowanie literatury przedmiotu,
  4. prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

CZAS TRWANIA KURSU, LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA I SPOSÓB ORGANIZACJI KURSU:

Czas trwania kursu wynosi 70 godzin lekcyjnych; godzina lekcyjna to 45 minut. Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym.

Egzamin trwa 2 godziny lekcyjne wliczone w czas trwania kursu.

Harmonogram najbliższego kursu znajduje się u dołu strony.

PROGRAM:

Kurs obejmuje 2 moduły tematyczne:

  • Kodeks Pracy i dokumentacja kadrowa - 20 godzin lekcyjnych
  • Płace z zajęciami praktycznymi na programie Kadry i Płace enova365, w tym obsługa programu Płatnik - 48 godzin lekcyjnych.

WYMAGANIA WSTĘPNE:  

Uczestnikami kursu mogą być osoby:

a) posiadające wykształcenie co najmniej średnie,

b) uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA KURSU: 

  • obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych,
  • pisemny egzamin końcowy.

Egzamin składa się z dwóch części: testu z prawa pracy i zadań sytuacyjnych z zakresu płac. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie, na potrzeby:

a) ukończenia kursu (zaświadczenie według przepisów MEiN) – co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z każdej części egzaminu,

b) otrzymania Zaświadczenia Oddziału Okręgowego w Toruniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zawierającego wykaz godzin wykładowych i ocenę końcową - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania z każdej części egzaminu.

CENA KURSU:

Całkowity koszt kursu w  wynosi 2.080,00 zł. Cena zawiera koszt materiałów szkoleniowych oraz koszt przeprowadzenia egzaminu. Przed rozpoczęciem szkolenia, należy zgodnie z wyznaczonym przez Organizatora terminem uiścić 50% należności. Termin płatności drugiej transzy uzgadniany jest na pierwszych zajęciach.

ul. Podmurna 10/12
87-100 Toruń

tel. 56 62 10 404
kom. 517 905 553

biuro@torun.skwp.pl
dyrektor@torun.skwp.pl

PEKAO SA 97 1240 1936 1111 0010 3033 8309