search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miasto:
Toruń
Miejsce:
ul. Podmurna 10/12
87-100 Toruń
Termin rozpoczęcia:
28.10.2023
Typ:
kurs
Tryb:
weekendowy
Opłata:
4660,- zł od osoby
Raty:
2330,- zł płatne przed rozpoczęciem kursu, w terminie wyznaczony przez organizatora,
1165,- zł płatne w trakcie kursu,
1165,- zł płatne w trakcie kursu,

Decyzją z dnia 10 grudnia 2020 roku Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty przyznał akredytację niepublicznej placówce  "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego w Toruniu" prowadzącej działalność edukacyjno-szkoleniową - Kurs dla kandydatów na głównego księgowego

CEL KSZTAŁCENIA:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie głównego księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz uzyskanie certyfikatu III-go stopnia w czterostopniowej ścieżce certyfikacji zawodu księgowego prowadzonej przez SKwP. Przygotowanie do pracy w zawodzie głównego księgowego ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone szczegółowo w pkt. 6 i 7 niniejszego programu nauczania, a także potrafił w praktyce stosować zasady etyki zawodowej opisane w „Kodeksie Zawodowej Etyki w Rachunkowości”.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 1. aktywny udział uczestnika w zajęciach,
 2. naukę własną uczestnika, w tym rozwiązywanie zadań domowych,
 3. studiowanie literatury przedmiotu,
 4. prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

CZAS TRWANIA KURSU, LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA I SPOSÓB ORGANIZACJI KURSU:

Czas trwania kursu wynosi 204 godzin lekcyjne; godzina lekcyjna to 45 minut. Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym.

Egzamin trwa 4 godziny lekcyjne wliczone w czas trwania kursu.

PROGRAM:

Kurs obejmuje pięć modułów tematycznych:

 • Moduł VI     Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej
  i technologii IT - 72 godziny lekcyjne
 • Moduł VII   Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami
  i analizy finansowej - 44 godziny lekcyjne
 • Moduł VIII  Sprawozdania finansowe - 32 godziny lekcyjne
 • Moduł IX     Prawo podatkowe – z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji
  - 44 godziny lekcyjne
 • Moduł X      Prawo gospodarcze – wybrane zagadnienia - 8 godzin lekcyjnych

WYMAGANIA WSTĘPNE:

Uczestnikiem kursu dla kandydatów na głównego księgowego może być osoba:

a)posiadająca wykształcenie co najmniej średnie uprawniające do wstąpienia na studia wyższe oraz wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:

  • zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu II stopnia (certyfikat SKwP) lub
  • zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalisty ds. rachunkowości lub
 • certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanym przez Ministerstwo Finansów lub
 • inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną (np. tytuł magistra lub dyplom licencjata rachunkowości; sprawdzian wiadomości z zakresu wymagań określonych dla II stopnia),

b)uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy
w zawodzie księgowego,

c)rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA KURSU:

Formą zaliczenia kursu jest łącznie:

 1. uczestnictwo w 70% zajęć dydaktycznych,
 2. zaliczenie trzech obowiązkowych prac kontrolnych,( na co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania),
 3. pisemny egzamin kwalifikacyjny.

 Warunkiem zaliczenia egzaminu jest potwierdzenie efektów kształcenia określonych
w ramowym programie nauczania i uzyskanie, na potrzeby:

 1. ukończenia kursu (zaświadczenie według przepisów MEiN) – co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,
 2. otrzymania certyfikatu SKwP – co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania
  i nie mniej niż 40% punktów z każdej części egzaminu.

Jednolity, w skali całego Stowarzyszenia, certyfikat wydawany jest przez Oddział Okręgowy SKwP, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu.

CENA KURSU:

Całkowity koszt kursu w roku szkoleniowym 2024/2025 wynosi 4.660,00 zł. Cena zawiera koszt materiałów szkoleniowych oraz koszt przeprowadzenia egzaminu. Przed rozpoczęciem szkolenia, należy zgodnie z wyznaczonym przez Organizatora terminem uiścić 50% należności. Termin płatności drugiej i trzeciej transzy uzgadniany jest na pierwszych zajęciach.

Szczegółowe harmonogramy będą dostępne w czerwcu.

ul. Podmurna 10/12
87-100 Toruń

tel. 56 62 10 404
kom. 517 905 553

biuro@torun.skwp.pl
dyrektor@torun.skwp.pl

PEKAO SA 97 1240 1936 1111 0010 3033 8309