search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miasto:
Toruń
Miejsce:
ul. Podmurna 10/12
87-100 Toruń
Termin rozpoczęcia:
07.10.2023
Typ:
kurs
Tryb:
weekendowy
Opłata:
4500,- zł od osoby
Raty:
2250,- zł płatne przed rozpoczęciem kursu, w terminie wyznaczony przez organizatora,
1125,- zł płatne w trakcie kursu,
1125,- zł płatne w trakcie kursu,

Decyzją z dnia 10 grudnia 2020 roku Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty przyznał akredytację niepublicznej placówce  "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego w Toruniu" prowadzącej działalność edukacyjno-szkoleniową - Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości

CEL KSZTAŁCENIA:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty
ds. rachunkowości, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz uzyskanie certyfikatu II-go stopnia w czterostopniowej ścieżce certyfikacji zawodu księgowego prowadzonej przez SKwP. Przygotowanie do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone szczegółowo w pkt. 6 i 7 niniejszego programu nauczania, a także rozumiał potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie Zawodowej Etyki w Rachunkowości”.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

a) aktywny udział uczestnika w zajęciach,

b) naukę własną uczestnika, w tym rozwiązywanie zadań domowych,

c) studiowanie literatury przedmiotu,

d) prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

CZAS TRWANIA KURSU, LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA I SPOSÓB ORGANIZACJI KURSU:

Czas trwania kursu wynosi 190 godzin lekcyjnych godzina lekcyjna to 45 minut. Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym, zdalnym bądź hybrydowym. Egzamin trwa 4 godziny lekcyjne wliczone w czas trwania kursu.

PROGRAM:

Kurs obejmuje trzy moduły dydaktyczne:

Moduł III    Rachunkowość z elementami etyki zawodowej - 120 godzin lekcyjnych

Moduł IV    Prawo podatkowe - 40 godzin lekcyjnych

Moduł V      Wybrane zagadnienia prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych - 26 godzin lekcyjnych

Harmonogramy poszczególnych grup znajdują się u dołu strony.

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Uczestnikiem kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości może być osoba:

a) posiadająca wykształcenie co najmniej średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone:

 • zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie (certyfikat SKwP) lub
 • zaświadczeniem ukończenia kursu dla księgowego lub
 • tytułem technika rachunkowości lub
 • inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną (np.
 • sprawdzian wiadomości z zakresu wymagań określonych dla I stopnia),

b) uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy
w zawodzie księgowego,

c) rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

FORMA ZALICZENIA KURSU: 

 Formą zaliczenia kursu jest łącznie:

 1. uczestnictwo w 70% zajęć dydaktycznych,
 2. zaliczenie trzech obowiązkowych prac kontrolnych, (na co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania),
 3. pisemny egzamin kwalifikacyjny.

Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez uczestnika oraz protokół komisji egzaminacyjnej z przeprowadzonego egzaminu kwalifikacyjnego.

Warunkiem zaliczenia egzaminu jest potwierdzenie efektów kształcenia określonych
w ramowym programie nauczania i uzyskanie, na potrzeby:

 1. ukończenia kursu (zaświadczenie według przepisów MEiN) – co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,
 2. otrzymania certyfikatu SKwP – co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania
  i nie mniej niż 40% punktów z każdej części egzaminu.

CENA KURSU: 

Całkowity koszt kursu w roku szkoleniowym 2024/2025 wynosi 4.500,00 zł. Cena zawiera koszt materiałów szkoleniowych oraz koszt przeprowadzenia egzaminu. Przed rozpoczęciem szkolenia, należy zgodnie z wyznaczonym przez Organizatora terminem uiścić 50% należności. Termin płatności drugiej i trzeciej transzy uzgadniany jest na pierwszych zajęciach.

Każdy egzamin poprawkowy jest odpłatny i jego koszt wynosi  300,00 zł brutto . Wysokość odpłatności za egzaminy poprawkowe ustala Prezydium w drodze uchwały.

Wydanie duplikatu zaświadczenia o ukończeniu kursu lub certyfikatu wynosi 30,00 zł brutto od każdego dokumentu.

 

ul. Podmurna 10-12
87-100 Toruń

tel. 56 62 10 404
kom. 517 905 553

biuro@torun.skwp.pl
dyrektor@torun.skwp.pl

PKO BP 98 1020 5011 0000 9502 0420 0523