Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
23.03.2021
Typ:
kurs długi
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
1400,- zł od osoby
Raty:
700,- zł płatne przed rozpoczęciem kursu, w terminie wyznaczony przez organizatora,
700,- zł płatne w trakcie kursu,

Decyzją z dnia 10 grudnia 2020 roku Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty przyznał akredytację niepublicznej placówce  "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego w Toruniu" prowadzącej działalność edukacyjno-szkoleniową - Kurs dla kandydatów na księgowego

CEL KSZTAŁCENIA:

Przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego. Przygotowanie to ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw rachunkowości, a także potrafił w praktyce stosować zasady etyki zawodowej opisane w "Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości".

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez :

a) aktywny udział słuchacza w zajęciach,

b) naukę własną słuchacza,

c) studiowanie literatury przedmiotu,

d) prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

PROGRAM:

Kurs obejmuje 2 moduły tematyczne:

  • Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej - 72 godziny lekcyjne
  • Wybrane zagadnienia publicznoprawne - 8 godzin lekcyjnych.

ORGANIZACJA:

Zajęcia odbywają się weekendy, w godzinach od 8:30 do 13:45 bądź do 14:30. lub w systemie popołudniowym - w dni powszednie.

Zajęcia odbywają się weekendy lub systemie popołudniowym w dni powszednie. W okresie pandemii  w przedziale czasowym od 8:00 do 19:00.

UWAGA: W okresie pandemii Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć stacjonarnych na zajęcia z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość ( w trybie on-line lub w trybie hybrydowym).

INFORMACJE DODATKOWE:

Czas trwania kursu, liczba godzin kształcenia i sposób organizacji kursu. 

Kurs trwa 82 godziny lekcyjne, w tym 2 godzinny pisemny egzamin końcowy (godzina lekcyjna to 45 minut). Kurs jest realizowany w systemie stacjonarnym.

Wymagania wstępne.  

Uczestnikami kursu mogą być osoby:

a) posiadające wykształcenie co najmniej średnie,

b) uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego,

c) rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i metod etycznych w pracy zawodowej.

Forma zaliczenia kursu: 

  • obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych,
  • zaliczenie obowiązkowej pracy kontrolnej,
  • pisemny egzamin końcowy.

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z paragrafem 22 ust. 3  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652),

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60 % punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego otrzymuje Certyfikat Księgowego potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu I stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP.

Cena kursu.

Całkowity koszt kursu w roku szkolnym szkolnym 2020/2021 wynosi 1.400,00 zł. Cena zawiera koszt materiałów szkoleniowych oraz koszt przeprowadzenia egzaminu. Przed rozpoczęciem szkolenia, należy zgodnie z wyznaczonym przez Organizatora terminem uiścić 50% należności. Termin płatności drugiej transzy uzgadniany jest na pierwszych zajęciach.

 

ul. Podmurna 10/12
87-100 Toruń

tel. 56 62 10 404
kom. 517 905 553
fax 56 62 10 801

biuro@torun.skwp.pl
dyrektor@torun.skwp.pl
skwp.zarzad@gmail.com

PEKAO SA 97 1240 1936 1111 0010 3033 8309