search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miasto:
Toruń
Miejsce:
ul. Podmurna 10/12
87-100 Toruń
Termin rozpoczęcia:
03.02.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
14:00
Typ:
kurs
Tryb:
dzienny
Opłata:
1980,- zł od osoby
Raty:
990,- zł płatne przed rozpoczęciem kursu, w terminie wyznaczony przez organizatora,
990,- zł płatne w trakcie kursu,

Decyzją z dnia 10 grudnia 2020 roku Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty przyznał akredytację niepublicznej placówce  "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego w Toruniu" prowadzącej działalność edukacyjno-szkoleniową - Kurs dla kandydatów na księgowego

UWAGA:

Obecnie trwa nabór do grupy, która w większości będzie miała zajęcia we wtorki i czwartki od 16:30, ale również w czerwcowe soboty. Początek kursu: 26 MARCA 2024r.  Harmonogram znajduje się u dołu strony.

CEL KSZTAŁCENIA:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz uzyskanie certyfikatu I-go stopnia w czterostopniowej ścieżce certyfikacji zawodu księgowego prowadzonej przez SKwP. Przygotowanie do pracy w zawodzie księgowego ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone szczegółowo w pkt. 6 i 7 niniejszego programu nauczania, a także rozumiał potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie Zawodowej Etyki w Rachunkowości”.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez :

a) aktywny udział słuchacza w zajęciach,

b) naukę własną słuchacza,

c) studiowanie literatury przedmiotu,

d) prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

CZAS TRWANIA, LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA I SPOSÓB ORGANIZACJI KURSU:

Czas trwania kursu wynosi 82 godziny lekcyjne; godzina lekcyjna to 45 minut.

Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym.

Egzamin trwa 2 godziny lekcyjne wliczone w czas trwania kursu.

Zajęcia odbywają się weekendy lub systemie popołudniowym w dni powszednie.

PROGRAM:

Kurs obejmuje 2 moduły tematyczne:

  • Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej - 72 godziny lekcyjne
  • Wybrane zagadnienia publicznoprawne - 8 godzin lekcyjnych.

WYMAGANIA WSTĘPNE:

Uczestnikami kursu mogą być osoby:

a) posiadające wykształcenie co najmniej średnie,

b) uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego,

c) rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i metod etycznych w pracy zawodowej.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest łącznie: 

  1. uczestnictwo w 70% zajęć dydaktycznych,
  2. zaliczenie jednej obowiązkowej pracy kontrolnej ( na co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania),
  3. pisemny egzamin kwalifikacyjny.

Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez uczestnika oraz protokół komisji egzaminacyjnej z przeprowadzonego egzaminu kwalifikacyjnego.

Warunkiem zaliczenia egzaminu jest potwierdzenie efektów kształcenia określonych w ramowym programie nauczania i uzyskanie, na potrzeby:

  1. ukończenia kursu (zaświadczenie według przepisów MEiN) – co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,
  2. otrzymania certyfikatu SKwP – co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania i nie mniej niż 40% punktów z każdej części egzaminu.

Jednolity, w skali całego Stowarzyszenia, certyfikat wydawany jest przez Oddział Okręgowy SKwP, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu.

CENA KURSU:

Całkowity koszt kursu  wynosi 1.980,00 zł.

Cena zawiera koszt materiałów szkoleniowych oraz koszt przeprowadzenia egzaminu. Przed rozpoczęciem szkolenia, należy zgodnie z wyznaczonym przez Organizatora terminem uiścić 50% należności. Termin płatności drugiej transzy uzgadniany jest na pierwszych zajęciach.

 

ul. Podmurna 10/12
87-100 Toruń

tel. 56 62 10 404
kom. 517 905 553

biuro@torun.skwp.pl
dyrektor@torun.skwp.pl

PEKAO SA 97 1240 1936 1111 0010 3033 8309