Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ul. Młodzieżowa 31 ogłasza nabór ofert na stanowisko Starszy referent ds. księgowości

 1.Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie co najmniej średnie (rachunkowość, ekonomia, finanse, administracja);
 2. co najmniej 2 lata stażu pracy w księgowości;
 3. bardzo dobra znajomość obsługi komputera;
 4. spełnianie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (DZ.U. z 2022.530).

2. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane doświadczenie zawodowe w obsłudze księgowej wspólnot mieszkaniowych;
 2. znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości; podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o własności lokali;
 3. komunikatywność; umiejętność pracy w zespole;
 4. rzetelność i terminowość; bardzo dobra organizacja pracy;
 5. mile widziana znajomość obsługi programu DOM-5;
 6. umiejętność syntezy i analizy danych.

3. Zakres czynności wykonywany na stanowisku:

 1. obsługa finansowo - księgowa wspólnot mieszkaniowych;
 2. księgowanie i uzgadnianie dokumentów zakupu, usług, memoriałów, wyciągów bankowych;
 3. analiza i uzgadnianie sald;
 4. przygotowywanie przelewów bankowych;
 5. współpraca z kontrahentami oraz instytucjami administracji publicznej;
 6. przygotowywanie zestawień i sprawozdań finansowych wspólnot mieszkaniowych;
 7. sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, PIT.

4. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys zawierający szczegółowy opis: dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia, kwalifikacji, stażu pracy - opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych do przeprowadzenia naboru przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, ul. Młodzieżowa 31”
 2. list motywacyjny – odręcznie podpisany,
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 4. kopie dokumentów potwierdzających niezbędny, wymagany staż pracy;
 5. oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 6 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 2-3 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022.530).
 6. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawarta w ogłoszeniu.
 7. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022.530) jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. usytuowanie stanowiska pracy: budynek piętrowy;
 2. czas pracy: pełny wymiar przeciętnie 40 godz. tygodniowo;

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZGM, w m-cu 01/2023r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, ul. Młodzieżowa 31, 87-100 Toruń, pok. 14 w godz. od 7.00 do 15.00 w zamkniętych kopertach lub pocztą na adres ZGM, z dopiskiem: Nabór na stanowisko: „Starszy referent ds. księgowości” w terminie do dn. 06.03.2023r. Decydująca jest data faktycznego wpływu dokumentów do ZGM w/w terminie, a nie data nadania.

7. Dodatkowe informacje:

miejsce wykonywania pracy: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Młodzieżowa 31, Toruń,

 1. aplikacje, które wpłyną do ZGM niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
 2. oferty nie zawierające własnoręcznego podpisu pod dokumentami (życiorys, list motywacyjny, oświadczenia) nie będą podlegały rozpatrzeniu.
 3. informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.zgm.torun.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku ZGM w Toruniu, ul. Młodzieżowa 31.
 4. zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub nie dokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.

8. Klauzula informacyjna:  

 1. W zawiązku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zatrudnienia na stanowisko St. referenta ds. księgowości i złożonymi przez Panią/Pana w tym zakresie dokumentami aplikacyjnymi informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, ul. Młodzieżowa 31. Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacyjnym dotyczącym w/w oferty pracy. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania (poprawiania). Podanie przez Panią/Pana dodatkowych danych nie objętych zakresem wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy (imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg zatrudnienia, etc.) jest dobrowolne.
 2. Administrator, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się bezpośrednio za pomocą poczty elektronicznej - adres: marcin.lutowski@zgm.torun.pl
 3. Dokumenty aplikacyjne wybranego kandydata, z którym Dyrektor tut. Zakładu zawrze umowę o pracę zostaną dołączone do jego akt osobowych, a pozostałych kandydatów będą trwale zniszczone po upływie okresu 3 m-y od chwili zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko pracy. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.
 4. Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacyjnym, a podające dane wykraczające poza ich podstawowy, wymagany zakres, prosimy o zamieszczanie w swoich dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszej rekrutacji, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. „a” i/lub art. 9 ust. 2 lit. „a”* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.”

 

 

 

                                                                                                                                                                            ……………………….

 

Pozostałe oferty z tego samego miasta

ul. Podmurna 10/12
87-100 Toruń

tel. 56 62 10 404
kom. 517 905 553
fax 56 62 10 801

biuro@torun.skwp.pl
dyrektor@torun.skwp.pl
skwp.zarzad@gmail.com

PEKAO SA 97 1240 1936 1111 0010 3033 8309